Sidor

PROJEKTET
Tre orter i samverkan

Bli en del av utvecklingen i Din hembygd

Projektet Tre orter i samverkan - Hemse, Klintehamn och Roma

Klintetraktens Framtid, Knutpunkt Hemse AB och Roma Intresseförening tillsammans med Föreningen Roma Kungsgårds Framtid fick samtidigt en del pengar (sammanlagt 3,7 miljoner kronor) för att, kortfattat, utveckla platserna enligt Region Gotlands ledord “stärka attraktionskraften”, “Leva och bo, verka och utveckla, besöka och uppleva” samt orternas egenhändigt framtagna Lokala utvecklingsplaner (LUP).
En projektledare anställdes via Studieförbundet Vuxenskolan för att driva processen framåt.
Ett av uppdragen här i Klintehamn är att leda arbetet med att ta fram Klintehamns Lokala Utvecklingsplan.

 

Lokal utvecklingsplan (LUP) – vad är det?

En lokal utvecklingsplan handlar om demokratiutveckling på en specifik och avgränsad plats. Den geografiska avgränsningen för en lokal utvecklingsplan grundas i lokala samtal. Lokala utvecklingsaktörer samlas och sätter aktiviteter och utvecklingsinsatser i ett strategiskt sammanhang.

Varför ska vi göra det?

När den lokala utvecklingsplanen är färdig kan den användas som information till nyinflyttade i bygden, vara ett underlag att använda vid framtida ansökningar om projektmedel, det är ett informationsmaterial till Region Gotland om bygdens önskemål och vision men framförallt en dokumentation som kan ligga till grund för en gemenskap att tillsammans forma den egna framtida bygden och dess utveckling.

Vem gör det?

För att nå störst framgång är bred representation och tillit i den lokala samverkansprocessen viktigt. Styrkan ligger i den gemensamma planeringsprocessen. Det är ni som bor och verkar i Klintehamn med omnejd som gör det tillsammans och projektledaren finns som stöd och processledare. Här kan alla bidra; med sina kunskaper, särskild kompetens, sina händer eller andra resurser. I detta arbete kommer näringsliv, föreningar, idrotten, skolan, unga, gamla och alla däremellan få möjlighet att lämna idéer och förhoppningsvis kunna låna ut lite av sin tid.

Underlag om Klintehamn från Region Gotland

Region Gotland har gjort en del undersökningar samt rapporter om Klintehamn. 
Gemensam nämnare för framtiden är dock den regionala utvecklingsplanen – Vårt Gotland 2040 som du också hittar här. 

Projektledare

Projektet finansieras av och sker i samarbete med Region Gotland.