Sidor

Årsmöte 2020/2021

Protokoll fört vid årsmöte med Klintetraktens framtid 2021-09-22.

§ 1.  Britt Johansson och Göran Wahlqvist från AU hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.  Föreslagen dagordning presenterades och godkändes.

§ 3.  Till att leda kvällens förhandlingar valdes Karin Björnson.

§ 4.  Till mötessekreterare valdes Britt Johansson.

§ 5.  Till justerare, tillika rösträknare, valdes Lars Cramér och Eva Pettersson.

§ 6.  Röstlängden fastställdes.

§ 7.  Mötets utlysande godkändes.

§ 8.  Karin Björnson föredrog verksamhetsberättelsen för 2019, och därefter gjorde Göran Wahlqvist en presentation av den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen presenterades av Britt Johansson.

§ 9.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019-års verksamhet.

§ 10. Karin Björnson föredrog verksamhetsberättelsen för 2020, och därefter gjorde Göran Wahlqvist en presentation av den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen presenterades av Britt Johansson.

§ 11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020-års verksamhet.

§ 12. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, vilket innebär 100 kronor för enskild medlem och föreningsmedlem samt 200 kronor för företag.

§ 13. Styrelseval: Med en återstående mandattid på ett år, år t.o.m. årsmötet 2022, omvaldes:  Karin Björnson, Sven Jakobsson, Britt Johansson, Niklas Mickelin och Stefan Stenberg och nyvaldes Janne Manni, som erätter Kent Österdahl. Med mandattid på två år, t.o.m. årsmötet 2023, omvaldes: Maria Helander och Göran Wahlqvist och nyvaldes: Frida Hammarström och Amanda Ringqvist. Mötet beslöt att ordförandeuppdraget löses inom styrelsen.

§ 14. Till revisorer omvaldes Bengt Johansson och nyvaldes Lars Cramér med Billy Pettersson som omvald ersättare.

§ 15. Till valberedning omvaldes: Aina Lindgren, tillika sammankallande och nyvaldes Roland Stenberg.

§ 16. Inga inkomna motioner.

§ 17. Någon konkret verksamhetsplan för 2021 har inte kunnat göras, eftersom man inte vetat vad man skulle kunna genomföra. Arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete som tidigare i den mån det går och anpassar verksamheterna efter rådande restriktioner. Att bevaka samhällsfrågor och utveckling kvarstår i likhet med tidigare års planer. Närmast på agendan står en skörde- och hantverksmarknad, som initierats av Annica Eskedahl och där vår förening står som huvudarrangör och ansvarar för tillstånd, vägavstängning, underhållning med mera.

§ 18. Under övriga frågor lämnade Niklas Mickelin rapport från förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen, gällande SMA:s ansökan om utökad kalkbrytning vid Klintebys- och Snögrindebrotten.

§ 19. Karin Björnson avslutade mötet.

Efter kvällens officiella möte serverades kaffe med hembakta bullar och därefter fick de inbjudna gästerna: Ingemar Lundqvist från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Mats-Ola Rödén från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen ta plats. Ingemar tillsammans med Håkan Onsjö lämnade information om framtida planer för utveckling av bostadsbeståndet i Klintehamn. För närvarande finns inga byggplaner via allmännyttan. Vad båda underströk var dock vårt gemensamma ansvar att värna om bygden och ta vara på och marknadsföra dess kvalitéer. Mats-Ola Rödén gav oss senaste nytt kring den efterfrågade Trygghetspunkten, där han hoppades att kunna ge ett slutligt besked innan årets slut. Frågor och funderingar från de cirka trettiotalet närvarande mötesdeltagarna avslutade kvällens två årsmöten. 

Britt Johansson