Sidor

“Sammanfattning styrelsemöten”

Från styrelsemötet 20210225

Tillfarten till Balanområdet kommer att grusas upp.

I samverkan med andra föreningar fortsätter sonderingen kring en ny och välkomnande företagsskylt.

I kalkbrytningsfrågan finns ännu inget datum för förhandlingar i Mark- och Miljööverdomstolen.

Frågan om muddring av inre viken har stött på patrull, vad gäller uppläggningsplatser för muddermassor.

Arbetet med att förverkliga en trygghetspunkt i Klintehamn har inte kommit igång. Vi följer ärendet.

På bostadsmarknaden är det företrädesvis privata aktörer som är aktiva.  

Delar av styrelsen har via länk haft ett dialogmöte med Eva Nypelius, Peter Lindvall, Mats Eriksson och Malena Bendelin från Region Gotland. Då belyste vi och diskuterade aktuella frågor, bland annat trafiksituationen till och från och i hamnen, statusen i ”Klintehamn 2030” och den Lokala Utvecklingsplanen.